top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
דניאל אלכסניצר
שער למדבר
אדר' שמואל גרוברמן
מנחה:

ערד הכנענית כונתה ״שער למדבר״ ועד היום היא משמשת ככזו. ערד הישראלית נוסדה כפנינת המדבר, עם שאיפות ותחזיות אופטימיות במיוחד, אך הדרדרה במרוצת השנים. ערד יזמה ויוזמת אירועים מגוונים במטרה לשנות את המצב הקיים ומנסה למשוך קהל צעיר בחסות פסטיבלי מוזיקה ותרבות, אירועי ספורט מוטורי ומרוצים וטיולים מדבריים. אך ניסיונות אלו לא מצליחים להניע את תהליך השינוי המיוחל בשל סיבות מגוונות, שאחת מהן היא ההפרדה בין האירועים, הנוף המדברי, והעיר. פרויקט זה מציע להחיות את ערד באמצעות פיתוח ובינוי קצה עיר תיירותי, אשר משמש את תושביו ביום-יום ובמקביל מכיל אירועים תיירותיים משתנים בעת הצורך. כל זאת תוך שמירה על קשר עיר-מדבר.

bottom of page