top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
נידא אסעיד
RELODING
אדר' אמיר שהם
מנחה:

הפרויקט עוסק בסביבה היסטורית ויצירת רקמת עיר חדשה, מרחב חיים שעונה על הצורך בצפיפות, מקום המכבד את עברו, וגם מקום המביט לעתיד.הפרויקט מזהה תבניות ארכיטקטוניות מהעבר ומעניק פרשנות בת ימינו שמטרתה לחזק, לשקם ולהחזיר מבנים וחללים ציבורים כשטחים פתוחים בתוך הרקמה הבנויה הצפופה.החדש מכבד את זה שקדם לו והישן מעצים את יופיו של  החדש ממנו .מטרת הפרויקט מבוססת על בינוי חדש במרכז העיר לוד בשטחים הריקים הרבים שקיימים בו, תוך שיקום ושימור מרקמים בעלי חשיבות היסטורית , אדריכלית ותרבותית, אשר תאפשר לצור סביבה עירונית עשירה המשלבת ישן וחדש. 

יצירת מקום שיחזק את חשיבותה ההיסטורית, יצור מרחב שמשלב את חיי התושבים עם תיירות וייתן ביטוי פיזי לזהות, למורשת ולתרבות המקומית. ביטוי לגאווה והזדהות של תושבי העיר עם המקום בו הם חיים. 

bottom of page