top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-linkdin
אנסטסיה ממון
משכונה בירידה לקהילה בעליה
אדר׳ שמואל גרוברמן
מנחה:

נווה יוסף, הממוקמת במדרון הכרמל הצופה אל מפרץ חיפה, היא השכונה המקבלת את פני הבאים לחיפה מהצפון. שכונה זו מכילה כבישים תלולים, מבני שיכון ללא מרכז שכונתי וללא פונקציות ציבוריות מסחריות ותרבותיות בסיסיות. השכונה מנותקת ומבודדת מהשכונות הסמוכות ולוקה בזיהום אוויר תעשייתי חמור. אוכלוסיית השכונה מזדקנת וחלשה, ברובה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. התושבים אינם יכולים להרשות לעצמם כלי רכב פרטיים ואין בכוחם לשנות את מצבה המוזנח של השכונה וסביבתם הקרובה.

הפרויקט מציע פתרון לנושאי ההליכתיות, הנגישות והקיימות, ומייצר מרכז שכונתי חדש לנווה יוסף שיהווה את ליבה. הפרויקט מעניק פתרון לתנועה בעיר טופוגרפית תוך כדי מענה לשימושים ציבוריים החסרים בשכונה. הפרויקט מאתגר את מבנה ה"רחוב" הטיפוסי בשכונה בעזרת מתן חוויה חדשה של עירוניות, קהילתיות ונוף, תוך התמודדות עם זיהום האוויר אליה נחשפים תושבי השכונה מאיזור המפרץ.

bottom of page