• social icons-insta
  • social icons-mail
סתיו פאולמן
מפסלת את הנוף
ראובן קופרמן וערן חדד ברק
מנחים:

הפרויקט "מפסלת את הנוף" עוסק בפירוק והרכבה של נופים, היוצרים מחדש מרחב שטרם נראה. הצילומים מורכבים ומתארים את המקום בו אנו חיים בהווה, שבתוכו גם שוכן פוטנציאל להרס עתידי. תחושת הפסטורליות עלולה לטשטש ולתעתע בנו ולהסוות חלקים טעונים ורבי משמעות: את תמורות הזמן ודברי הימים, את עקבותיו של ההלך המצמיח והאוהב ואת זה המשחית והעוקר, את סיפורם של היחיד והעמים ואת גלגוליהם של ימים ושנים.

 

על מנת להביא לידי ביטוי רבדים נסתרים אלה, אני מוחקת והורסת נוף קיים ובו בזמן בוראת וממציאה כזה שטרם התהווה. במעשה זה של הרכבת צילומים ובנייתם, אני מדמה תהליכים של הרס וחורבן אל מול צמיחה והתחדשות. אני מבקשת להביא לעיני הצופה את מהותו של מרחב הזמן והמקום בו אנו חיים, המגלם תהליכים של הרס ובנייה, כמו גם את הקונפליקט המתמיד שבין הטבע לאדם, בין הצומח לקמל, בין השקט לסערה, בין השורד לנכחד, ובין המים ליבשה.